x

[Q&A] Wypowiedzenie umowy w trakcie pracy zdalnej

Kategoria: Koronawirus - Pracownicy    08.04.2020

Czy umowa o pracę może zostać wypowiedziana bez fizycznego kontaktu z pracownikiem? Na pytania restauratorów odpowiada Michał Włodarczyk z kancelarii BSJP.

Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.
Jak mogę wypowiedzieć umowę o pracę w sytuacji, gdy pracownicy pracują zdalnie w domach? Czy mogę zrobić to przez e-maila?

Praca zdalna jest normalnym okresem pracy, zmienia się jedynie miejsce jej wykonywania, a zatem podczas pracy zdalnej obowiązują te same zasady wypowiadania umów o pracę, jak podczas „zwykłej” pracy.

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy, oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Ponadto oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Do zachowania formy pisemnej niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie zawierającym wypowiedzenie. Treść samego wypowiedzenia może być więc sporządzona w różny sposób np. odręcznie lub jako wydruk komputerowy. Istotne jest jednak, by na wypowiedzeniu znalazł się własnoręczny podpis składającego wypowiedzenie. Dlatego wysłanie wypowiedzenia za pomocą e-maila nie jest, co do zasady, uważane za zachowanie formy pisemnej. W takiej sytuacji wypowiedzenie będzie co prawda skuteczne, a zatem umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, jednak w razie odwołania się pracownika do sądu, wypowiedzenie zostanie uznane za sprzeczne z przepisami o wypowiadaniu umów o pracę. Pracownik będzie więc mógł się domagać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Istnieje jednak wyjątek od powyższego zakazu wypowiadania umów o pracę drogą elektroniczną. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, jeżeli jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A zatem jeżeli pracodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, to będzie mógł wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę za pomocą e-maila.

Podczas pracy zdalnej można również wysłać wypowiedzenie tradycyjną pocztą. W takim przypadku skutek wypowiedzenia następuje w chwili, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią, czyli najczęściej z chwilą odbioru listu. A co w przypadku, gdy pracownik specjalnie unika odbioru wysłanego przez pracodawcę pisma? Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego dla skuteczności wypowiedzenia decydujące znaczenie ma sama możliwość zapoznania się z jego treścią, a nie to czy pracownik rzeczywiście się z tym pismem zapoznał. W konsekwencji dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią. W tym przypadku pojawia się jednak problem ustalenia, od którego dnia liczyć bieg okresu wypowiedzenia. W jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli pismo zostanie pozostawione w placówce pocztowej z jednoczesnym poinformowaniem poprzez awizo o możliwości podjęcia przesyłki, za datę złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę należy uznać dzień, w którym nastąpiła pierwsza próba doręczenia pisma pod właściwym adresem potwierdzona pozostawieniem awizo (postanowienie z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt II PK 57/12). W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał jednak, że dniem wręczenia wypowiedzenia jest w takim przypadku siódmy dzień po drugim awizowaniu, czyli czternasty dzień od pierwszej próby doręczenia przesyłki (wyrok z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt I PK 37/05). Należy również pamiętać, że w razie sporu sądowego pracownik może obalić domniemanie możliwości zapoznania się z treścią wypowiedzenia. Stanie się tak jeżeli pracownik udowodni, iż nie mógł odebrać pisma z powodu np. przebywania w szpitalu. W takim przypadku sąd uzna, że oświadczenie o wypowiedzeniu nigdy nie dotarło do pracownika, a w konsekwencji, że stosunek pracy istnieje nadal.

Autor tekstu: Michał Włodarczyk
O AUTORZE
Michał Włodarczyk
Adwokat w zespole prawa pracy Kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności gospodarczej, jak również reprezentuje pracodawców w sądach pracy.

Inne kategorie

Akademia Horeca

Skuteczna strategia wyceny napojów

Odpowiednia wycena napojów to jedna z najważniejszych decyzji komercyjnych w sektorze HoReCa. Jeśli poziom cen jest właściwy, sprzedaż, a nią także zyski ze sprzedaży napojów wzrosną. W przypadku gdy ceny są zbyt niskie, tracimy zysk. Jeżeli natomiast ceny są zbyt wysokie, ryzykujemy utratę klienta.
więcej

Video

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Zespół stresu pourazowego – jak zadbać o swoją przyszłość ?
Społeczna odpowiedzialność – myśl o innych
Techniki relaksacji – jak się zregenerować?
Obniżenie nastroju – zrób nowy plan
Lęk przed utratą pracy – jak sobie z nim poradzić?
Konflikty w rodzinie – jak do nich nie dopuścić?
Kontrola – jak jej nie stracić ?
więcej